Betingelser og regler

Opdateret: 12. sep. 2023, 11.08

Gældende fra den 8. februar 2023

 1. Indledning

1.1. De følgende vilkår gælder for enhver brug af pip.dk, herunder oprettelse af en spilkonto og ved deltagelse i spil og konkurrencer. Vilkårene betegnes i det følgende som ‘Vilkårene’. Vilkårene suppleres i øvrigt af de til enhver tid gældende spilleregler, særlige vilkår mv., som gælder for de enkelte spil, konkurrencer, kampagner m.fl. udbudt på pip.dk. Sådanne regler og vilkår vil blive præsenteret for dig i forbindelse med de konkrete spil, tilbud og kampagner, eller på anden vis blive formidlet til dig.

1.2. Pip.dk er et brand og hjemmeside, der ejes og drives af Omnigame ApS, CVR nr. 36962348 (herefter ’pip.dk’). Omnigame ApS har en dansk spillelicens (#22-194205), som giver tilladelse til udbud af spil i Danmark. Licensen er udstedt af Spillemyndigheden. Ved oprettelse af en spilkonto på pip.dk indgår du som bruger/kontohaver (herefter kaldet ‘Spilleren’) kontrakt med pip.dk.

1.3. Pip.dk forbeholder sig ret til – til enhver tid og uden forudgående varsel – at ændre nedenstående betingelser. Såfremt vi ændrer de af Spilleren accepterede betingelser på en betydelig måde vil pip.dk orientere om dette.

1.4. Pip.dk overholder som dataansvarlig den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger. Når Spilleren benytter pip.dk, behandles Spillerens personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og i henhold til pip.dk’ privatlivspolitik.

 1. Lovgivning

2.1. Pip.dk og pip.dk’s vilkår reguleres af Spillemyndigheden og den danske spillelovgivning. Spillemyndigheden er ansvarlig for kontrol og udstedelse af spillelicenser i Danmark og er en selvstændig instans under Skatteministeriets koncern. Pip.dk har licens til at udbyde spil i Danmark og er derfor underlagt kontinuerlig kontrol af Spillemyndigheden.

 1. Spilkonto

3.1. For at kunne deltage i spil på pip.dk skal du først åbne en spilkonto. Kun fysiske personer kan registrere og oprette en spilkonto hos pip.dk. Registrering kan kun ske af personer, der:

 • er fyldt 21 år;
 • har dansk bopæl;
 • ikke er erklæret personligt konkurs;
 • ikke er umyndiggjort eller sat under værgemål;
 • har et dansk CPR-nummer eller anden lignende oplysning, der kan identificere personen, hvis denne ikke har et CPR-nummer;
 • alene handler på egne vegne og for egne midler; og
 • ikke er registreret i Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS).

3.2. Såfremt der sker ændringer i de oplysninger, som Spilleren har afgivet i forbindelse med registreringen, er Spilleren forpligtet til at opdatere sine oplysninger i Spillerens spilkonto på pip.dk eller ved at kontakte pip.dk’s kundeservice.

3.3. En Spiller kan kun have én spilkonto. CPR-nummer og e-mail er unik, og de kan kun tilknyttes én spilkonto.

3.4. Det er Spillerens eget ansvar, at samtlige opgivet oplysninger er korrekte. Registrering med ukorrekte oplysninger kan medføre suspension eller udelukkelse. Det er Spillerens ansvar at sikre, at oplysningerne, der er registreret af pip.dk, er opdaterede og korrekte. Manglende, urigtige eller ufuldstændige oplysninger kan betyde, at en valgt handling ikke kan gennemføres, herunder at Spilleren ikke kan deltage i spil, eller at gevinster ikke kan overføres til Spillerens NemKonto.

3.5. Efter en ny registrering vil pip.dk kontrollere og verificere, at Spillerens indtastede oplysninger er korrekte og i overensstemmelse med den offentlige personregistrering. I de tilfælde hvor oplysningerne ikke kan bekræftes, vil Spilleren blive bedt om at indsende dokumentation for oplysningernes korrekthed i henhold til pip.dk’s gældende retningslinjer, herunder i form af kopi af pas, kørekort eller anden form for billedlegitimation. Pip.dk kan i øvrigt til enhver tid kræve, at Spilleren afgiver yderligere oplysninger.

3.6. Indtil oplysningerne er bekræftet, er Spillerens spilkonto under ‘midlertidig’ status. Spilleren vil derfor ikke kunne indbetale mere end 10.000 kr. på spilkontoen, og Spilleren vil ikke kunne få midler udbetalt. Så snart spilkontoen er verificeret, hvilket oftest sker indenfor 24 timer, vil et eventuelt indestående kunne blive udbetalt til Spillerens NemKonto.

3.7. Hvis Spilleren har afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med registreringen som spiller, eller Spilleren ikke på pip.dk’s anmodning inden 30 dage har fremsendt den nødvendige dokumentation for oplysningernes rigtighed, vil den midlertidig spilkonto blive lukket. Ved lukning af en midlertidige spilkonto vil Spilleren alene få tilbageført eventuelle resterende indbetalte midler. Eventuelle vundne gevinster tilfalder således pip.dk i henhold til de gældende bestemmelser i spillelovgivningen. Tilbageførsel af eventuelle resterende indbetalte midler forudsætter bl.a., at Spilleren fremsender en kopi af sit pas, kørekort eller anden form for billedlegitimation.

3.8. Der kan også opstå situationer, hvor pip.dk vil anmode Spilleren om at indsende gyldige legitimationspapirer, som bekræfter Spillerens identitet. Udbetalinger vil ikke kunne foretages, før pip.dk har modtaget sådan nødvendige legitimation. Yderligere information herom findes på Spillemyndighedens hjemmeside

3.9. Den type dokumentation, som pip.dk kan anmode om, inkluderer, men er ikke begrænset til:

 • Oplysning af Spillerens fulde CPR-nummer;
 • Kopi af gyldig billedlegitimation, f.eks. pas eller kørekort;
 • Kopi af en nylig regning, som bekræfter Spillerens bopæl såsom en elregning (regningen skal være mindre end 6 måneder gammel);
 • Kopi af en nylig kredit-/debit-/bankkontoudtog (kontoudtoget skal relatere sig til den anvendte finansieringsmetode, og kontoudtoget må ikke være ældre end 3 måneder);
 • Kopi af Spillerens seneste lønseddel; og/eller
 • Kopi af Spillerens seneste årsopgørelse.

3.10. Ved registrering på pip.dk samt ved alle efterfølgende login kontrollerer pip.dk, om Spilleren er registreret i Spillemyndighedens register for frivilligt udelukkede spillere (ROFUS). Hvis dette er tilfældet, vil en spilkonto ikke kunne oprettes eller benyttes.

3.11. Ved registrering på pip.dk skal Spilleren oplyse om det forventede spilleomfang. Spilleren kan vælge om indbetalingsgrænsen skal være daglig, ugentlig eller månedlig. Spilleren kan efterfølgende og til enhver tid anmode om en ændring af den fastsatte indbetalingsgrænse. En anmodning om forhøjelse af indbetalingsgrænsen træder først i kraft 24 timer efter anmodningen, mens en anmodning om at sænke indbetalingsgrænsen træder i kraft med det samme.

3.12. Spilleren skal benytte sit MitID, eller anden form for sikkert login  (NemID vil være tilgængelig indtil den tekniske lukning af NemID) i følgende tilfælde:

 • Ved oprettelse af spilkontoen;
 • Ved benyttelse af pip.dk; og
 • Ved ændring af Spillerens identitetsoplysninger.

3.13. Ved login via en PC, smartphone, iPad el.lign. kan brugernavn og adgangskode, MitID anvendes. Ved første login på enheden skal Spilleren dog anvende MitID (NemID vil være tilgængelig som login metode indtil den tekniske lukning af NemID). 

3.14. En spilkonto hos pip.dk er personlig, og Spilleren deltager i spillene som privatperson og udelukkende med et fritids- og underholdningsmæssigt henblik. Spilleren spiller således udelukkende på egne vegne og aldrig på vegne af andre personer. Spilleren må ikke overføre penge fra sin spilkonto til andre spillere eller modtage overførsler af penge fra andre spillere til Spillerens spilkonto. En overtrædelse heraf udgør misligholdelse af nærværende vilkår og kan medføre omgående lukning af spilkontoen.

3.15. Spilleren må ikke give andre adgang til sin spilkonto eller i øvrigt overdrage sine login oplysninger til andre. Det vil i den forbindelse være en skærpende omstændighed, hvis Spilleren giver umyndige personer adgang til sin spilkonto. Spilleren er således forpligtet til at opbevare og anvende sine login oplysninger på en forsvarlig og sikker måde, således at andre ikke får kendskab til disse. Spilleren er i øvrigt forpligtet til at overvåge sin spilkonto for eventuelt misbrug. Dette kan foregå ved at være opmærksom på ændringer i kontohistorik, saldo og seneste login, som ikke er foretaget af Spilleren selv. Såfremt spilleren får mistanke om, at der foretages uberettiget spil og øvrige transaktioner fra Spillerens spilkonto, skal spilleren straks ændre adgangskode og rette henvendelse til pip.dk, som herefter kan suspendere spillerens spilkonto.

3.16. Vundne gevinster indsættes på Spillerens spilkonto umiddelbart efter spillets afslutning.

3.17. Et eventuelt indestående på Spillerens spilkonto vil ikke få tilskrevet renter.

3.18. Har en Spiller midler indestående på en suspenderet eller midlertidigt selvudelukket konto, vil disse midler forblive indestående på spilkontoen. Ønsker Spilleren disse midler udbetalt, skal Spilleren henvende sig til pip.dk’s kundeservice på support@pip.dk. Ved endelig selvudelukkelse vil midlerne blive udbetalt til Spillerens NemKonto umiddelbart efter udelukkelsen har fundet sted.

3.19. Pip.dk forbeholder sig retten til:

 • At nægte at registrere et nyt kundeforhold, f.eks.  ved manglende overholdelse af betingelserne, ved mistanke om snyd, bedrageri eller anden ulovlig aktivitet;
 • At lukke en eksisterende spilkonto, f.eks. ved manglende overholdelse af betingelserne, ved mistanke om snyd, bedrageri eller anden ulovlig aktivitet;
 • At afslutte et kundeforhold, f.eks. ved manglende overholdelse af betingelserne, ved mistanke om snyd, bedrageri eller anden ulovlig aktivitet;
 • At tilbageholde indestående midler såfremt pip.dk har mistanke om at Spilleren har udnyttet pip.dk’s hjemmeside, tekniske fejl på denne eller på anden måde at have udnyttet softwaren på pip.dk;
 • At lukke en spilkonto for en pårørende til en uautoriseret Spiller, herunder ægtefælle, partner, forælder eller barn; og/eller
 • Ikke at udbetale gevinster, som er vundet grundet fejl i spilsoftwaren.

3.20. Ved ovenstående eksempler på lukning af en spilkonto vil eventuelle indestående midler blive udbetalt til Spillerens NemKonto umiddelbart efter, at lukningen har fundet sted, dog med undtagelse af tilfælde af formodning om svig.

3.21. Spil kan skabe afhængighed, og pip.dk forbeholder sig retten til at lukke enhver spilkonto, hvis pip.dk er af den opfattelse, at det vil medføre økonomiske eller personlige problemer for Spilleren. Se desuden afsnit 4 (ansvarligt spil) og afsnit 9 (lukning, suspension mv.).

 1. Ansvarligt spil

Indbetalingsgrænse

4.1. For at hjælpe Spilleren med at opretholde en ansvarlig tilgang til spil, skal alle Spillere på pip.dk fastsætte mindst én grænse for, hvor meget der kan indbetales per dag, per uge, og/eller per måned (dvs. enten ét af intervallerne eller en kombination heraf).

4.2. Spilleren har således mulighed for at sætte følgende begrænsninger selv:

 • Maksimal daglig indbetaling (en dag = tidsrummet kl. 00:00 til 23:59)
 • Maksimal ugentlig indbetaling (en uge = Mandag-Søndag)
 • Maksimal månedlig indbetaling (en måned = alle kalenderdage i en måned, f.eks. 1. – 31. marts)

4.3. Alle overførselsgrænser kan – inden for den angivne maksimale ramme – til enhver tid hæves og sænkes af Spilleren. En hævet grænse vil dog først træde i kraft efter 24 timer, mens en sænket grænse træder i kraft med det samme.

Selvudelukkelse fra spil

4.4. Alle spillere på pip.dk har følgende muligheder for selvudelukkelse fra spil

Lokal selvudelukkelse (kun ved pip.dk):

4.4.1. Alle spillere på pip.dk kan anmode om en lokal selvudelukkelse i form af:

 • Kortvarig spillepause (afkølingsperiode) på 24 timer;
 • Udelukkelse i mindst en kalendermåned;
 • Udelukkelse i en ubegrænset periode.

Ved selvudelukkelse i en ubegrænset periode lukker pip.dk for Spillerens spilkonto og udbetaler eventuelle indestående midler fra denne. Samtidig kan Spilleren herefter tidligst blive (ny)registreret hos pip.dk efter et år.

Udelukkelse via Spillemyndigheden:

4.4.2. Alle spillere kan via ROFUS få adgang til Spillemyndighedens ‘Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere’. En ROFUS-udelukkelse ved Spillemyndigheden betyder, at spilleren selvudelukker sig fra ALLE online og fysiske kasinoer i Danmark i en selvvalgt periode.

For underholdningens skyld:

4.5. Spil er, og skal være, for underholdningens skyld, og derfor er det afgørende, at spil på pip.dk alene er underholdende og foregår med omtanke. Pip.dk arbejder derfor løbende med at opfange uhensigtsmæssig spilleadfærd, så det er muligt at tilbyde råd og sparring i god tid. Såfremt pip.dk vurderer, at Spilleren udviser tegn på uhensigtsmæssig spilleadfærd, eller hvis det ud fra Spillerens spilmønster er nødvendigt af ansvarlighedsmæssige årsager, kan pip.dk til enhver tid kontakte en Spiller telefonisk eller via mail, indføre begrænsninger i en Spillers spil og/eller spærre eller lukke spilkontoen enten midlertidigt eller permanent.

4.6. Der henvises til vores Trygheds side på pip.dk. Her kan du læse mere om, hvordan du kan spille under trygge og sikre rammer samt finde links til selvtest, kontaktoplysninger til hjælpelinjen StopSpillet mv.

Råd og vejledning:

4.7. En række organisationer er endvidere behjælpelige med råd og vejledning for personer, som oplever problemer med gambling og ludomani. I Danmark anbefaler pip.dk, at man kontakter:

Center for Ludomani

Fælles nummer: 70111810

info@ludomani.dk

www.ludomani.dk

Center for Ludomani i Odense

Østergade 42

5000 Odense C

Center for Ludomani i København

Fiolstræde 17B

1171 København K

Center for Ludomani i Århus

Gammel Munkegade 6D

8000 Århus C

Forskningsklinikken for Ludomani

Trøjborgvej 72

8200 Århus N

Tlf.: 78461698

fkl@rm.dk

Hvis du er i tvivl om du spiller for meget, eller ønsker du hjælp til at overvinde spilleafhængighed, anbefaler vi, at du besøger hjemmesiden StopSpillet. Du kan også kan du teste dig selv på denne Ludomani test

Se flere gode råd på vores separate Tryghed side.

 1. Ind- og udbetaling

5.1. Udbetaling kan kun ske til en dansk ‘NemKonto’ tilknyttet Spillerens CPR-nummer. Det vil ikke være muligt på anden måde at få gevinster eller indestående udbetalt. Ved udbetaling er det påkrævet, at Spilleren er verificeret via MitID  (NemID verificering vil være tilgængelig indtil den tekniske lukning af NemID).

5.2. Anmodning om udbetaling fra Spillerens spilkonto skal ske via spilkontoen. Anmodninger om udbetaling, der indgives på anden vis (f.eks. via telefon, livechat eller e-mail) accepteres ikke. Medarbejdere hos pip.dk er ikke bemyndiget til at fravige disse regler.

5.3. På pip.dk er det ikke muligt at spille på kredit eller på anden måde spille for mere end saldoen på Spillerens spilkonto.

5.4. Det er kun muligt at indbetale og spille i danske kroner (DKK). Pip.dk modtager følgende betalingsmuligheder: Dankort, Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Maestro og MobilePay. Ved en indbetaling via kreditkort hæves beløbet samme dag på Spillerens kreditkort og er ligeledes til øjeblikkelig benyttelse på Spillerens spilkonto. Pip.dk accepterer ikke anden form for betalingsoverførsler end de førnævnte, herunder kontanter.

5.5. Spilleren er ansvarlig for kun at benytte eget kreditkort/betalingsmiddel på sin spilkonto. Det er ikke tilladt at bruge en anden persons kreditkort/betalingsmiddel på egen spilkonto, heller ikke med kortindehaverens accept. Pip.dk forbeholder sig retten til at afvise udbetaling af et eventuelt indestående til en spiller, såfremt denne har benyttet sig af en anden persons kreditkort/betalingsmiddel på sin spilkonto. Ligeledes kan pip.dk til enhver tid forlange dokumenter til bekræftelse af Spillerens identitet, berettigelse til at anvende et særligt kredit- eller hævekort og/eller øvrige forhold, før en indbetaling gennemføres.

5.6. Ved første indbetaling bekræfter spilleren at kreditkortoplysningerne bliver gemt således, at spilleren ikke ved hver indbetaling skal indtaste kortoplysninger. Hvis en spiller har et gemt kreditkort, skal betingelserne stadig godkendes ved hver ny indbetaling i henhold til de gældende vilkår for det relevante kort.

5.7. Det er til hver en tid muligt for spilleren at slette et kort. Bemærk at pip.dk ikke gemmer selve kortoplysningerne. Disse opbevares og sikres hos vores indløser (Nets).

5.8.  Ind- og udbetalinger til og fra en spilkonto kan være underlagt begrænsninger fra pip.dk. En Spiller kan maksimalt foretage overførsel af 5.000 kr. til en spilkonto pr. transaktion, og en Spillers anmodning om udbetaling skal udgøre minimum 1,25 kr. pr. transaktion. Uanset dette gælder de daglige, ugentlig, og månedlige indbetalingsgrænser fastsat af Spilleren.

Der kan være eventuelle øvrige begrænsninger og gebyrer fastsat og opkrævet af Spillerens kortudsteder (f.eks. VISA gebyr og transaktions- og beløbsbegrænsninger), som pip.dk ikke er ansvarlig for.

5.9. Spilleren er ansvarlig for, at midler som til enhver tid indestår på Spillerens spilkonto er lovlige midler.

5.10. Der kan ikke ske udbetalinger fra en spilkonto, hvor der er et tilbageværende gennemspilskrav fra en bonus. Spilleren har via sin spilkonto adgang til oplysninger om evt. tilbageværende gennemspilskrav.

5.11. Spilleren har via sin spilkonto også adgang til saldo, spilhistorik (indsatser, gevinster osv.), ind- og udbetalinger, evt. gebyrer og evt. øvrige transaktioner i tilknytning til spilkontoen. Oplysningerne vil være tilgængelige på spilkontoen for de seneste 12 måneder.

5.12. Pip.dk forbeholder sig retten til at afvise indbetalinger uden begrundelse.

5.13. Indestående kan aldrig overføres mellem individuelle spilkonti.

5.14. Pip.dk holder Spillerens midler adskilt fra pip.dk’s egne midler på en modregningsfri konto i et dansk pengeinstitut. Således vil alle Spillere til enhver tid være sikret deres indestående og eventuelle udestående gevinster i forbindelse med en endelig lukning af pip.dk.

 1. Fortrydelsesret

6.1. For køb på via pip.dk gælder der ingen fortrydelsesret. Købte spil kan derfor ikke annulleres.

 1. Spilleregler

7.1. Forlades spillet, frivilligt eller grundet tekniske problemer, gemmes spillet hos pip.dk. Spilleren har herefter mulighed for – via sin spilkonto – at genetablere forbindelsen og fortsætte spillet i op til 72 timer efter afbrydelsen. Der kan forekomme et par minutters forsinkelse før spillet kan ses på Spillerens spilkonto, såfremt spillet blev afbrudt grundet manglende forbindelse. Skulle dette grundet en teknisk fejl ikke ske, vil pip.dk refundere indsatsen til Spilleren ved at indbetale et tilsvarende beløb på spilkontoen.

7.2. Er spillet deaktiveret i længere end 72 timer vil pip.dk ikke længere kunne garantere, at spillet kan genaktiveres.

7.3. Spilleren accepterer, at pip.dk benytter en tilfældigheds-generator, som afgør vilkårligt genererede begivenheder i forbindelse med afvikling af spil på pip.dk. Såfremt resultatet, der vises på Spillerens computer, ikke stemmer overens med pip.dk’s servers resultat, er det resultatet i serveren, der anvendes og er gyldigt.

7.4. Pip.dk benytter vores egen tilfældigheds-generator. Denne er certificeret af en af Spillemyndigheden akkrediteret virksomhed (iTech Labs, Australien). Certifikatet kan ses her.

7.5. Pip.dk forbeholder sig ret til at lukke eller pause et igangværende spil grundet mistanke om eller faktiske tekniske problemer. Spillet vil blive stoppet midlertidigt, indtil et eventuelt problem er afklaret. Spillet vil herefter blive genoptaget.

7.6. Såfremt en spiller oplever fejl eller lign. i et igangværende spil, opfordres der til at afbryde spillet og kontakte pip.dk’s kundeservice, som vil undersøge sagen nærmere og afklare denne. Dette vil ske via spilsession-logs og spilhistorik. Spilleren vil herefter blive informeret herom.

 1. Overtrædelse

8.1. Pip.dk kan ikke holdes ansvarlig for tab, skader, omkostninger, gebyrer eller anden form for udgifter, såfremt de er opstået grundet Spillerens overtrædelse af de på denne side beskrevet betingelser, ved Spillerens overtrædelse af lovgivningen på spilområdet, eller såfremt Spilleren har overladt (både med eller uden tilladelse) adgangen til sin spilkonto til tredjepart.

8.2. En overtrædelse heraf udgør misligholdelse af Vilkårene og kan medføre omgående lukning af spilkontoen, se afsnit 9.

8.3. Såfremt Vilkårene ikke overholdes forbeholder pip.dk sig ret til at tilbageholde et eventuelt indestående på den pågældende spilkonto, indtil en undersøgelse eller retssag omkring forholdene er tilendebragt.

 1. Suspension, begrænsning mv.

9.1. Pip.dk forbeholder sig til enhver tid retten til og med bindende virkning, herunder som følge af sikkerheds- og hvidvaskmæssige hensyn, såfremt Spilleren har afgivet falske oplysninger, såfremt Spilleren ikke fyldestgørende har opfyldt en anmodning fra pip.dk om fremsendelse af yderligere dokumentation, såfremt Spilleren har misligholdt Vilkårene eller misbrugt sin spilkonto eller såfremt Spillerens spilmønster har karakter af uhensigtsmæssig spiladfærd;

 • at afvise at oprette en spilkonto til en Spiller eller at lukke en eksisterende spilkonto samt at afslutte kundeforholdet (ved lukning af en spilkonto på pip.dk’s foranledning vil pip.dk sende en begrundet afgørelse med dokumentation til spilleren, og indestående på spilkontoen vil blive udbetalt til spillerens NemKonto hurtigst muligt);
 • at suspendere Spillerens spilkonto på pip.dk (ved suspension vil pip.dk træffe afgørelse i sagen inden for rimelig tid, og midlerne forbliver på spilkontoen indtil en afgørelse er truffet),
 • at afvise indbetalinger; og/eller
 • at udelukke eller annullere en Spillers deltagelse i spil, konkurrencer, lodtrækninger, bonusser eller andre kampagner udbudt af pip.dk.

9.2. Spilleren anerkender, at pip.dk træffer den endelige beslutning om, hvorvidt Spilleren har overtrådt Vilkårene, øvrige betingelser på pip.dk, og/eller gældende lovgivning, herunder om det er sket på en måde, der kan føre til, at pip.dk begrænser, suspenderer eller lukker Spillerens spilkonto. 

9.3. Pip.dk forbeholder sig derudover retten til helt eller delvist at begrænse spilkontoen, herunder i form af overførsels- og indsatsmuligheder og udbudte spil, at annullere spil samt at tilbageføre eller afbryde udbetaling af gevinster mv. ved konstatering af eller mistanke om et eller flere af følgende forbudte forhold, men ikke begrænset til:

 • Opfordring eller medvirken til snyd, herunder aftalt spil, svig, bedrageri, eller andre ulovlige aktiviteter;
 • Hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og forsøg herpå;
 • Forsøg på udnyttelse af fejl og omgåelse af spilsystemer, herunder hacking;
 • Brug af robotter, applikationer eller anden software med henblik på påvirkning af spillene, herunder afvikling og udfald;
 • Misbrug af spilkontoen, herunder spil mod sig selv eller brug af andres spilkonto;
 • Overtrædelse af Vilkårene, herunder spille- og kampagneregler; og/eller
 • Anden utilbørlig adfærd, der efter pip.dk’s opfattelse strider mod hensigten med spillene og de tilknyttede funktioner.

9.4. Såfremt en spilkonto suspenderes træffer pip.dk inden for rimelig tid beslutning om, hvorvidt spilkontoen skal lukkes permanent, og Spilleren underrettes om den endelige beslutning. Såfremt der ved suspenderingen består uafsluttede spil fra spilkontoen, vil disse stå ved magt og gælde som ellers. 

9.5. Ved lukning af Spillerens spilkonto udbetaler pip.dk hurtigst muligt et eventuelt indestående til Spillerens Nemkonto og senest 5 arbejdsdage efter lukningen af spilkontoen. Pip.dk vil dog ikke foretage udbetaling, hvis der i overensstemmelse med Vilkårene er grundlag for at tilbageholde midlerne på Spillerens spilkonto. Såfremt der ved lukningen af spilkontoen består uafsluttede spil fra spilkontoen, vil disse blive annulleret og indskuddene, som Spilleren måtte have betalt hertil, vil blive tilbageført til spilkontoen.

9.6. Pip.dk er ikke ansvarlig for eventuelle tab som følge af afvisning, lukning, suspension, begrænsning mv.

 1. Ansvar for spilkonto

10.1. Spilleren er selv ansvarlig for sikkerheden på sin computer, iPad, mobiltelefon el. anden enhed, som Spilleren anvender til spil på pip.dk, samt at enheden kan anvendes til spil på pip.dk. Spilleren bør holde sin(e) enhed(er) opdateret med nyeste sikkerhedsforanstaltninger og til hver en tid benytte opdateret software. Såfremt en Spillers spilkonto tilgås fra tredjepart som følge af f.eks. virus, spyware eller anden malware, er det Spillerens eget ansvar og pip.dk kan ikke holdes ansvarlig for tab heraf. Ligeledes er pip.dk ikke ansvarlig for tekniske fejl på spillerens egen computer, internetforbindelse eller anden teknisk udstyr, som spilleren benytter.

10.2. Spilleren, og dermed kontoindehaveren, må ikke give andre adgang eller overlade sin personlige login-identitet eller sit password til andre personer. Spilleren er selv ansvarlig for samtlige transaktioner og profilændringer, såfremt Spilleren selv har foretaget transaktionen, eller hvis transaktionen er blevet muliggjort ved Spillerens uforsvarlige eller uagtsomme adfærd, f.eks. hvis Spilleren har overladt adgangskoden til andre, eller hvis uvedkommende er kommet i besiddelse af adgangskoden. Hvis Spilleren videregiver, fortæller, deler eller mister sin login-identitet og/eller password, kan pip.dk ikke holdes ansvarlig for eventuelle tab, som kontoindehaveren lider i denne forbindelse.

10.3. Spilleren opfordres til løbende at holde øje med eventuel misbrug af sin konto. Følgende ting kan hjælpe til at opdage et eventuelt misbrug:

 • Efter login kan Spilleren se tidspunktet for det sidste login. Hvis disse data ikke stemmer overens med det sidste login, kan der være tale om misbrug af spilkontoen;
 • Hvis saldoen ikke stemmer overens med det beløb, Spilleren lod stå på kontoen ved sidste login, kan der være tale om misbrug af spilkontoen; og
 • Hvis Spilleren under ‘Min konto’ og ‘Kontobevægelser’ kan se, at der har været spillet i et tidsrum, hvor Spilleren ikke har været logget ind, kan der være tale om misbrug af spilkontoen.

10.4. Såfremt Spilleren oplever mistanke om misbrug af sin spilkonto skal man straks kontakte pip.dk’s kundeservice på support@pip.dk. Når spærringen af spillerens konto er bekræftet af pip.dk, er spilleren ikke længere ansvarlig for misbrug af dennes konto.

 1. Pip.dk’s ansvarsbegrænsning

11.1. Spilleren tilgår pip.dk og deltager i spil på egen risiko. Pip.dk og spillene leveres uden nogen form for garanti, hverken direkte eller indirekte, herunder for, at tjenesten eller den software, der anvendes herpå, er egnet til formålet, er uden fejl, eller kan tilgås uden afbrydelse.

11.2. Pip.dk kan ikke holdes ansvarlig for spil, der ikke kan gennemføres som følge af fejl i pip.dk’s eller Spillerens IT-systemer eller fejl i eller afbrydelse af internetforbindelsen til/fra pip.dk.

 1. Hvidvask

12.1. Som spiludbyder er pip.dk omfattet af hvidvaskloven og dermed forpligtet bl.a. at overvåge og undersøge usædvanlige og mistænkelige transaktioner. Hvis pip.dk får mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, og mistanken ikke kan afkræftes, er pip.dk forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK)).

12.2. Reglerne om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering omfatter alle spil udbudt af pip.dk. Pip.dk arbejder derfor konstant på at forhindre, at vores spil udnyttes til hvidvask og terrorfinansiering, herunder gennem løbende opdatering af pip.dk’s beredskab. 

12.3. Spilleren erklærer og garanterer som led i sit spil på pip.dk:

 • ikke at indbetale penge til sin spilkonto, der stammer fra kriminelle handlinger, herunder som led i hvidvask eller terrorfinansiering,
 • ikke at udføre kriminelle handlinger, herunder hvidvask, der direkte eller indirekte involverer Spillerens spilkonto, og
 • at orientere pip.dk, såfremt Spilleren bliver opmærksom på mistænkelige aktiviteter ved spil på pip.dk.

12.4. Pip.dk forbeholder sig til enhver tid retten til ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering at begrænse, suspendere eller lukke en Spillers spilkonto, herunder tilbageholde eller tilbageføre midler, at stille yderligere verifikationsspørgsmål, anmode om yderligere dokumentation, samt at indberette Spilleren til de relevante myndigheder i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

 1. Immaterielle rettigheder

13.1. Spilleren anerkender at alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder i øvrigt til materiale eller indhold, der indgår i pip.dk, til enhver tid tilhører pip.dk eller eventuel samarbejdspartner. Spilleren må alene bruge dette materiale i det omfang, som forudsættes med henblik på deltagelse i spil på pip.dk. Spilleren må således f.eks. ikke downloade materialet eller anvende det til kommercielt brug uden pip.dk’s forudgående skriftlige samtykke.

 1. Udlandet

14.1. Spil via pip.dk (med en gyldig pip.dk spilkonto) under ophold i udlandet tillades ikke af pip.dk. Det kan samtidig være forbudt i henhold til det pågældende lands lovgivning, og pip.dk har intet ansvar i dette henseende.

 1. Kommunikation

15.1. Når en Spiller har oprettet en spilkonto på pip.dk, vil vedkommende herefter kunne tilgå en offentlig chat (”chatfunktion”), hvor der kan kommunikeres med andre spillere på pip.dk. Samtidig kan Spilleren kontakte pip.dk’s kundeservice via chat, e-mail og telefon. Alle meddelelser, mails og opkald, registreres. 

15.2. Spilleren skal i sin kommunikation både ved brugen af chatfunktionen og henvendelser til pip.dk udvise respekt overfor andre personer, herunder andre spillere, og opføre sig anstændigt bl.a. i forbindelse med valg af alias, sprogbrug, mængden og indholdet af beskeder m.v. Pip.dk forbeholder sig retten til at lukke en spilkonto, såfremt gentagne overtrædelser finder sted.

15.3 Herudover skal Spilleren overholde følgende punkter ved anvendelse af chatfunktionen:

 • Al chat skal foregå på dansk eller engelsk.
 • Racistiske, religiøse, voldelige eller truende udtalelser tolereres under ingen omstændigheder, og er ikke tilladt.
 • Al kommunikation skal foregå i en sober og passende tone herunder også forkortelser.
 • Reklamer for produkter eller links til andre websites er ikke tilladt.
 • Falske og ukorrekte påstande eller anklager, der kan bringe pip.dk i miskredit, er ikke tilladt.
 • Spamming, herunder meningsløse lange ord eller sætninger, udelukkende brug af store bogstaver mv., er ikke tilladt.

15.4. Pip.dk forbeholder sig retten til at udelukke en spiller fra at deltage i chatten ved overtrædelser af en eller flere af ovenstående bestemmelser.

 1. Ophør og inaktivitet

16.1. Spilleren kan til hver en tid på pip.dk opsige sin spilkonto. Det kan ske via Spillerens spilkonto på pip.dk eller ved at kontakte pip.dk’s kundeservice. Et eventuelt indestående vil blive udbetalt i henhold til punkt 16.4. Bemærk at dette kræver MitID verificering (NemID verificering vil være tilgængelig indtil den tekniske lukning af NemID). 

16.2. Pip.dk er forpligtet til at opbevare Spillerens data indtil 5 år efter ophør af Spillerens kundeforhold hos pip.dk, jf. pip.dk’s privatlivspolitik.

16.3. Pip.dk kan ligeledes til enhver tid og uden varsel bringe kundeforholdet og spilkontoen til ophør straks, såfremt der foreligger misligholdelse af Vilkårene, eller der foreligger anden aftaleretlig ugyldighedsgrund. Derudover kan pip.dk til enhver tid bringe kundeforholdet og spilkontoen til ophør med en måneds varsel. Et eventuelt indestående vil blive udbetalt i henhold til punkt 16.4.

16.4. Ved ophør lukkes Spillerens spilkonto, og Spillerens indestående på spilkontoen overføres til Spillerens NemKonto indenfor 5 arbejdsdage. Udbetaling kræver, at spillerens oplysninger er opdaterede.

16.5. Såfremt eventuelle igangværende spil ikke afsluttes før ophør af spilkontoen, vil eventuelle indsatser være tabt, ligesom eventuelle ubenyttede free spins vil bortfalde.

 1. Forældelse

17.1. Spillerens krav på gevinst forælder efter 2 år fra spillets afvikling. Overskrides denne frist, fortabes således retten til gevinst. Spilleren skal være opmærksom på denne regel, hvis spilleren ikke længere benytter spilkontoen, og det ikke er muligt for pip.dk at overføre spillerens indestående på spilkontoen til spillerens NemKonto, se punkt 16.4-5.

 1. Markedsføring

18.1. For at drive ansvarlig spilvirksomhed har pip.dk underlagt sig selv en række retningslinjer for markedsføringen med henblik på sikker ansvarlig spiladfærd:

 • Markedsføringen må ikke henvende sig til personer under 21 år;
 • Markedsføringen af pip.dk skal være profilerende og oplysende;
 • Markedsføringen skal være ærlig og ikke virke stødende eller påtrængende;
 • Markedsføringen må ikke være diskriminerende;
 • Markedsføringen skal være gennemskuelig og let at forstå;
 • Markedsføringen må ikke opmuntre til spil over evne;
 • Markedsføringen må ikke være vildledende; og
 • Markedsføringen må ikke, via sponsorater eller lignende, henvende sig til eller benytte personer under 21 år.
 1. Kampagner, bonusser mv.

19.1. Vilkårene i dette afsnit gælder for alle konkurrencer, kampagnetilbud, bonusser mv. (herefter ”kampagner”), der er tilgængelige på pip.dk. Desuden gælder eventuelle særlige kampagnevilkår, som er angivet i forbindelse med den relevante kampagne. I det omfang der er tale om en bonuskampagne, gælder tillige de i punkt 19.10-15 angivne vilkår for bonus. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse standardvilkår for kampagner og eventuelle relevante særlige kampagnevilkår, er det de særlige kampagnevilkår, der gælder.

19.2. Den periode, som kampagnen kører i, angives i de relevante særlige kampagnevilkår. Hver kampagne lukker automatisk, når den relevante kampagneperiode udløber, hvorefter deltagelse i den kampagne ikke længere er mulig. Såfremt der ikke er angivet nogen kampagneperiode, slutter den relevante kampagne, når den afbrydes på pip.dk.

19.3. Hvis intet andet er angivet i de relevante særlige kampagnevilkår eller i punkt 19.10-15, kan en spiller kun deltage i hver kampagne én gang.

19.4. For at være berettiget til at deltage i kampagner, der er angivet som tiltænkt nye spillere, eller som er beskrevet som et tilbud til ‘nye spillere’, et ’tilmeldingstilbud’ eller lign., må Spilleren ikke tidligere have åbnet en spilkonto hos pip.dk. Sådanne kampagner kan derudover ikke bruges i sammenhæng med nogen anden kampagne.

19.5. Såfremt Spilleren misligholder vilkårene for deltagelse i en kampagne eller ved anden utilbørlig adfærd, der efter pip.dk’s opfattelse strider mod hensigten med kampagnen, forbeholder pip.dk sig retten til at diskvalificere spilleren samt at afvise udbetaling eller udlevering af en præmie eller tilbageføre en eventuel uretmæssig udbetalt eller udleveret præmie. 

19.6. Vinderen eller vinderne vil blive udtrukket den dato, der er angivet i konkurrencens betingelser, og vinderen eller vinderne bliver udtrukket tilfældigt blandt alle Spillere, der har deltaget i konkurrencen, eller blandt alle Spillere, der har svaret korrekt/gennemført en eventuel opgave i konkurrencen – alt efter konkurrencens betingelser. 

19.7. Spillere, som vinder en præmie som følge af en kampagne, skal acceptere den relevante præmie “som den er”, og der er ikke nogen ret til en alternativ pengepræmie, medmindre pip.dk vælger at tilbyde en sådan alternativ pengepræmie. Når en spiller vinder en præmie, som ikke er penge, gør pip.dk alle rimelige forsøg på at kontakte vinderen ved hjælp af den pågældendes kontaktoplysninger, men hvis pip.dk ikke har været i stand til at komme i kontakt med vinderen indenfor rimelig tid, efter at præmien er vundet, forbeholder pip.dk sig ret til at udtrække en anden vinder i stedet for den oprindelige vinder eller at afstå præmien helt uden ansvar over for vinderen.

19.8. Det gælder for enhver berettigelse til at modtage en præmie, at den er personlig og dermed ikke kan videregives.

19.9. Pip.dk kan ikke gøres ansvarlig, hvis en kampagne ikke kan gennemføres som planlagt på grund af omstændigheder uden for pip.dk’s kontrol.

19.10. Pip.dk tilbyder i visse tilfælde en Spiller en bonus/et bonustilbud for deltagelse i spil. En bonus kan også være tilbudt i forbindelse med oprettelse af en Spilkonto eller ved en indbetaling på Spillerens spilkonto. 

19.11. Bonussens omfang er fastsat af pip.dk og vil være tydeligt beskrevet i hvert tilfælde af det konkrete tilbud. Der fastsættes som udgangspunkt ikke nogen tidsfrist for opfyldelse af vilkår og betingelser, og vundne gevinster udbetales derfor først, når de tilknyttede vilkår og betingelser er opfyldt. Såfremt der er fastsat en tidsfrist, og vilkår og betingelser ikke opfyldes indenfor denne eventuel angivet tidsfrist, vil bonusbeløbet samt eventuelle vundne gevinster blive tilbageført fra spilkontoen. Ved udregning af bonusbeløb rundes der ned til nærmeste hele krone.

19.12. En bonus kan kun benyttes én gang pr. CPR-nummer. Når Spilleren har aktiveret en bonus, indsættes bonusbeløbet på spilkontoen, og der kan herefter spilles for bonusbeløbet. En bonus kan ikke kombineres, medmindre andet er angivet. En spiller kan kun have én aktiv bonus ad gangen pr. produkt. For at aktivere en anden bonus, skal en på tidspunktet eventuel aktiv bonus derfor først gennemspilles eller lukke

19.13. Et eventuelt gennemspilskrav, som er tilknyttet den enkelte bonus, vil fremgå af de særlige vilkår for den pågældende bonus, som Spilleren skal acceptere, før bonussen tildeles.

19.14. Pip.dk forbeholder sig til enhver tid retten til at annullere en Spillers bonus, såfremt pip.dk vurderer, at de i vilkårene beskrevne regler for bonus ikke overholdes eller ved anden utilbørlig adfærd, der efter pip.dk’s opfattelse strider mod hensigten med bonussen. Ved annullering går bonussen samt eventuelle gevinster opnået ved bonussen tabt og vil ikke komme til udbetaling til Spilleren, ligesom eventuelt uretmæssigt udbetalte beløb vil blive tilbageført, uanset om der er dækning herfor på Spillerens spilkonto. Endvidere forbeholder pip.dk sig ret til at udelukke spilleren fra at modtage bonustilbud i fremtiden.

19.15. Pip.dk kan ikke drages til ansvar, hvis en spiller ikke har mulighed for at anvende bonusser eller opfylde gennemspilskravene på grund af tekniske problemer eller lignende.

19.16. Følgende generelle betingelser finder anvendelse for kampagner, konkurrencer, bonusser mv.:

 • Spilleren skal være fyldt 21 år;
 • Spilleren skal være bosiddende i Danmark;
 • Spilleren må ikke være registreret i ROFUS;
 • Ved deltagelse accepterer Spilleren, at Spilleren efterfølgende kan blive kontaktet af pip.dk ifm. med f.eks. præmiemodtagelse;
 • Hvis bonussen, præmien mv. er gratis spins eller beløb til spilkontoen er der ikke gennemspilskrav på disse;
 • Bonusser kan kun anvendes til og gennemspilles på spilleautomater. (Ikke Blackjack eller lign.)
 • Det kræver en spilkonto på pip.dk for at indløse gratis spins eller beløb til spilkonto. En spilkonto kan oprettes gratis her;
 • Hvis der er tale om fysiske præmier, vil de blive sendt til vinderens postadresse efter nærmere aftale;
 • Kampagner er hverken administreret, sponsoreret eller på anden vis associeret med hverken Facebook, Instagram, Scratcher eller anden tredje part;
 • Pip.dk forbeholder sig retten til at foretage ændringer eller tilføjelser i de givne informationer, samt at tage forbehold for eventuelle stavefejl;
 • Pip.dk forbeholder sig retten til at udelukke en person fra konkurrencer ved mistanke om forsøg på svindel eller lignende;
 • Alle personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med pip.dk’s privatlivspolitik.
 1. Jackpotpuljer

20.1. Jackpots på pip.dk tildeles baseret på en certificeret tilfældighedsgenerator, se punkt 7.3. Alle jackpots er progressive jackpots. Dette betyder, at en mindre procentdel af alle indsatser på et givent spil bliver tilføjet til dennes jackpots. Den enkelte jackpotpulje stiger derfor i takt med de løbende indsatser i det givne spil.

20.2 En mindre procentdel af alle indsatser overgår til den givne Jackpot-pulje. Når en Jackpot udløses, indsætter pip.dk et startbeløb således, at puljen aldrig er tom. Du kan læse mere om beløbet i spillevejledningen for det enkelte spil. Spilleren er således sikret et minimumsbeløb, hvortil kommer den procentdel af den samlede indsats, der måtte være optjent på det tidspunkt, hvor jackpotpuljen udløses. Fradraget af Jackpotindsatsen afspejles på spilkontoen efter den følgende spillerunde i det tilknyttede spil.

20.3. I de spil hvor der er tilknyttet en jackpotpulje, er chancen for at opnå en sådan samt udfaldet forbedret for hver kredit, der spilles i spillet. Chancen samt udfaldet, falder igen i det pågældende spil, når der udbetales gevinster fra spillet.

20.4. Når en spiller vinder en jackpot, så sikrer vores system sig at ingen anden kan vinde den samme jackpot. Derfor er det teknisk set ikke muligt at have to samtidige gevinster af den samme jackpot. 

20.5. Alle jackpotgevinster er underlagt verifikation af pip.dk. Alle beslutninger er endelige, og ingen korrespondance vil blive indgået.

20.6. Pip.dk kan afbryde en progressiv jackpot ordning midlertidigt i tilfælde af f.eks. vedligeholdelse af spilsystemet, opdatering og lignende. Det vil fremgå tydeligt på hjemmesiden eller i de enkelte spil, hvis jackpotpuljer afbrudt, samt hvornår ordningen forventes genoptaget. Jackpotpuljernes størrelse vil ikke ændre sig under afbrydelsen.

20.7. Pip.dk forbeholder sig retten til at opsige en jackpotpulje på en eller flere spilleautomater. Der gives i sådanne tilfælde 2 ugers varsel. Såfremt der er indestående i en jackpot, som opsiges, fordeles denne på en eller flere af pip.dk’s andre spilleautomater.

 1. Klager

21.1. Såfremt en Spiller mener, at et spil ikke er gennemført i overensstemmelse med gældende lovgivning og/eller Vilkårene, kan Spilleren klage til pip.dk. En klage skal indeholde information om Kontohavers identitet (CPR-nummer, navn og adresse) samt begrundelse for det påklagede forhold. Såfremt dette ikke overholdes, vil klagen blive afvist.

21.2. En klage skal sendes til support@pip.dk, og den skal være pip.dk i hænde senest 30 dage efter tidspunktet, hvor Spilleren oplever fejlen hvorpå klagen er grundet.

21.3. Pip.dk bestræber sig på at svare på en klage inden for 5 hverdage. Hvis en klage ikke er afgjort inden 14 dage, vil Spilleren blive informeret om, hvornår der forventes en afgørelse. Alle klager behandles individuelt og ud fra gældende regler og bestemmelser beskrevet i Vilkårene.

21.4. Får Spilleren medhold i en klage, kan udbetalingen aldrig udgøre mere end, hvad Spilleren havde været berettiget til ved den oprindelige gevinstudbetaling umiddelbart efter tidspunktet, hvor spillet forlades.

21.5. Pip.dk arkiverer alle klagesager i minimum 2 år. Dette gælder både afviste klager og sager hvor Spilleren har fået medhold.

21.6. Pip.dk er dagligt kontrolleret af Spillemyndigheden, som er ansvarlig for at sikre et ordentligt og reguleret spillemarked i Danmark, så spillere er beskyttet mod unfair og ulovligt spil. Spillemyndigheden fører endvidere løbende kontrol med pip.dk’s administration og afvikling af online spilleautomater.

21.7. Klager kan desuden indgives til Center for Klageløsning ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, eller via www.naevneneshus.dk. Klager kan også indgives til EU-Kommissionens online klageportal via http://ec.europa.eu/odr.

21.8. Pip.dk henviser endvidere til Spillemyndighedens klagevejledning for spillere.